نظر شما در مورد سيستم جديد سايت چيست ؟
فوق العاده    ۱۰۰ %
عالی    ۶۶.۱ %
متوسط    ۵۸.۳ %
خوب    ۶۳.۸ %

در كل ۱۲۷ عدد نظر ارسال شده است .